Privacy – Imprint – Disclaimer

Privacybeleid “Maison 25”

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij in veel gevallen nood aan uw contactgegevens en eventuele andere relevante informatie. 

Wij hechten veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “GDPR” of “AVG”).  Met deze privacyverklaring willen wij u hierover meer informatie geven.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking en de bescherming van uw gegevens?

Verantwoordelijken voor verwerking:

De eigenaar van “Maison 25”

Verantwoordelijken voor bescherming:

Elke (mede)eigenaar is zich bewust van het belang van de bescherming en het voorzichtig omspringen met uw persoonsgegevens. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds contacteren op het volgend mailadres: info@maison25.be

Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

Als wij persoonsgegevens opvragen is dit steeds met een welbepaalde reden, een specifieke doelstelling. Wij gebruiken de gegevens enkel voor deze reden en niet voor andere redenen waarover u niet geïnformeerd werd en/of waarvoor u uw toestemming niet gegeven hebt. De redenen waarvoor wij de gegevens opvragen hangt in eerste instantie af van de vraag of wij een contractuele relatie met u hebben of niet:

Wij vragen uw gegevens op om volgende redenen:

 1. Er bestaat een contractuele en/of commerciële relatie met u of we zijn in gesprek om een relatie aan te gaan (klanten, leveranciers, partners):
  • correcte uitvoering van ons contract: opvolgen van uw boeking of levering van uw bestelling.
  • het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie met betrekking tot onze diensten
  • klantondersteuning: opvolging van eventuele klachten over diensten (incl. historiek)
  • uitvoeren van tevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren.
  • gerichte promoties of informatiecampagnes in verband met bestaande diensten of nieuwe diensten die aansluiten bij de diensten die u reeds eerder bij ons aankocht en waarvan wij kunnen vermoeden dat u daarin geïnteresseerd bent. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.
 2. Er bestaat geen contractuele relatie met u, maar u toont interesse in onze diensten:
  • Indien u een vraag stelt, telefonisch of via de website: om ons toe te laten deze vraag te beantwoorden
  • Versturen van promoties in verband met bestaande producten en diensten of nieuwe producten en diensten, enkel nadat u hiervoor uw toestemming te kennen hebt gegeven. Deze toestemming is te allen tijde intrekbaar.

Welke persoonsgegevens vragen wij op / verwerken wij?

 • Naam en contactgegevens:
  • voor – en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • postadres
 • Informatie bij het bezoeken van onze websites, deze informatie wordt eventueel ook gebruikt voor “profiling”. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in onze cookie policy.

“Maison 25” gaat niet over tot de verwerking van gevoelige gegevens zoals bedoeld in artikel 9 AVG. Indien dit uitzonderlijk, om specifieke redenen, alsnog zou plaatsvinden zal u expliciet geïnformeerd worden en zal uw toestemming steeds gevraagd worden. “Maison 25” maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.

Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

Heel wat gegevens verzamelen en gebruiken we om de overeenkomst met u correct uit te voeren (beheren van uw boeking, levering, facturatie, klachtenbehandeling, etc…). Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.

In het kader van een bestaande commerciële relatie gaan wij mogelijks over tot het toesturen van tevredenheidsenquêtes, hier kunt u zich steeds op uitschrijven. Daarnaast kan uw mailadres gebruikt worden voor het verzenden van gerichte promoties of het uitnodigen voor events. Wij houden hierbij steeds voor ogen dat onze belangen in evenwicht moeten zijn met uw belangen en voorzien steeds in de mogelijkheid van een opt-out zowel op het moment van de verzameling van uw mailadres als op het moment van toesturen van een mail.

 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst:
 2. Met uw expliciete toestemming dewelke steeds herroepbaar is:
  • Versturen van nieuwsbrieven.
  • Versturen van commerciële informatie andere dan deze die onder het ‘gerechtvaardigd belang’ ressorteren.
 3. Ons gerechtvaardigd belang als onderneming:

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft steeds het recht op:

 • Inzage van, verbetering van of wissing van uw gegevens te vragen
 • Een beperking van de verwerking te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking
 • De overdracht van uw gegevens aan te vragen.

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u steeds het recht om de toestemming ten allen tijde in te trekken. Indien u van oordeel bent dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kunt u uiteraard steeds contact opnemen met ons, en / of klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door te mailen naar: info@maison25.be

Wij verzekeren u gevolg te geven aan uw aanvraag binnen de 5 werkdagen na contactname.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling.  De belangrijkste criteria op basis waarvan de tijdsduur bepaald wordt, is dus hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de producten / diensten te leveren en hoe lang deze nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.

Waarborgen en beveiliging van de gegevens.

“Maison 25” springt uiterst zorgzaam om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en/of waarvoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking. Bijgevolg treft zij alle technische en organisatorische maatregelen om de bescherming te verzekeren. Bij het voornemen van implementatie van nieuwe IT-architectuur en/of bedrijfsprocessen gaat zij dan ook over tot een grondig impactanalyse van de aangekondigde maatregelen. Indien hieruit zou blijken dat het risico voor de gegevens te groot is dan zal “Maison 25” niet overgaan tot implementatie of de nodige beveiligingsmaatregelen treffen.

Indien “Maison 25” de verwerking uitbesteedt aan dienstverleners verbindt zij zich er toe om adequate en alomvattende verwerkingsovereenkomsten te sluiten, zodoende zij de bescherming kan garanderen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAKANTIEWONING

1. Huurovereenkomst

De verhuurder en huurder komen uitdrukkelijk overeen dat de huurovereenkomst tot stand kan
komen door het versturen van e-mails. De huurovereenkomst zal het adres van de vakantiewoning,
de huurperiode en de aankomsten vertrektijd bevatten. Eventueel zal ook de huurprijs, toeslagen,
waarborgsom, schoonmaakkosten en betalingstermijnen worden vermeld. Bij schriftelijke of per email bevestiging door de huurder van de door de verhuurder overgemaakte huurovereenkomst
wordt de huurovereenkomst tussen partijen gesloten en aanvaardt de huurder hiermee deze
algemene huurvoorwaarden, zonder enig voorbehoud.


2. Wijze van betaling

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 30% van de huurprijs betaald te worden. Het restant
van de huurprijs dient minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden,
samen met de waarborg.
De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de
huur volledig aantoonbaar betaald is.
Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk van op de
hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te
voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het
verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 30% geldt dan als annuleringskost. Indien de
huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de
gehele huurprijs worden voldaan. De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te
zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de
hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie
de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.


3. Aantal personen

De vakantiewoning is geschikt voor 6 personen . De verhuurder heeft het recht de huurder de
vakantiewoning te ontzeggen indien dit aantal overschreden wordt, zonder enig recht op
vergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.


4. Onderverhuring.

Onderverhuring van de vakantiewoning is niet toegestaan.


5. Aanvaarding van goede staat

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich
bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.


6. Schade

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het de vakantiewoning toegebracht door hemzelf en/of
door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het
huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. De huurder aanvaardt dat het goed
zich in perfecte staat bevindt. Bij vaststelling van enige schade bij aanvang van de huur heeft de 
huurder de verplichting dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. Indien de huurder geen
opmerkingen maakt bij de aanvang van de huur zal alle schade welke de verhuurder vaststelt na het
einde van de huur onweerlegbaar vermoed worden schade te zijn veroorzaakt door de huurder.


7. Waarborg

Voor aankomst wordt aan de verhuurder een waarborg betaald ten bedrage van 250 euro alvorens
hij de vakantiewoning in gebruik mag nemen. Deze zal na aftrek van eventuele verbruikskosten en
de eventuele vergoeding bij schade of verlies, uiterlijk binnen de 14 dagen na vertrek terug betaald
worden.


8. Zorg voor huis en omgeving

Van de gehuurde vakantiewoning dient door de hoofdhuurder en de medehuurders met de vereiste
zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De huurders zullen zich
als een goede huisvader te gedragen en zal tijdens het verblijf de vakantiewoning behouden tegen
brand, vorstschade, inbraak enz. De huurder erkent hierbij uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn
voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij
diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid,
is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.


9. De reiniging

De vakantiewoning dient na afloop door de hoofdverhuurder “bezemschoon” te worden
opgeleverd.


10. Annulatie

Bij annulatie door de huurder zal hij volgende vergoedingen verschuldigd zijn:
• Tot 35 dagen voor aanvang : 25% van de huur
• Minder dan 35 dagen tot 7 dagen voor aanvang : 50% van de huur
• Minder dan 7 dagen voor aanvang : 75 % van de huur
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de
huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

11. Huisdieren


Huisdieren worden NIET toegelaten.

12. Klachten en bevoegde rechtbank

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien die niet binnen de 48 uur na het in
bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een
aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning
iets ernstig voordoet. In geval van geschil, is enkel de rechtbank van Marche-en-Famenne bevoegd.

Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites bij een bezoek op uw lokale computer geplaatst worden. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd en/of onthouden, alleen voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. U kunt cookies altijd zelf van uw computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in uw browser (de Help functie in uw browser kan u hierbij helpen). Als u er voor kiest cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Functionele en niet-functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen er voor dat u snel en correct de gewenste informatie ziet elke keer dat u onze website bezoekt. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren. Meer informatie over cookies en de cookiewetgeving kan je vinden op www.youronlinechoices.com

Google Analytics

Op deze website is wordt gebruik gemaakt van “Google Analytics”, dit is een dienst van Google die bepaalde statistische en analytische rapporten van de activiteit op de website creëert. Daarvoor gaat GA over tot het verzamelen van bepaalde gegevens, onder meer middels het gebruik van cookies, met name:

 • Het aantal bezoekers
 • De pagina’s die de bezoeker bekijkt
 • Hoe lang iemand op de website blijft

Wij geven mee dat dit op anonieme basis gebeurt. Wij kunnen deze gegevens dus nooit aan u als persoon linken. Deze gegevens worden wel bewaard en verwerkt op de servers van Google. Meer info over het privacybeleid van google: policies.google.com

Wens je jouw privacy-instellingen rechtstreeks bij Google aan te passen? Doe dit dan via de Privacy-Check: Google Account privacy check up

Volgende cookies worden door Google Analytics op deze website geplaatst:

_GA Cookies geplaatst door Google Analytics (Third Party), dewelke informatie verzamelt over het aantal unieke bezoekers.

_GID Cookies geplaatst door Google Analytics (third party), dewelke informatie verzameld over het bezoekgedrag van unieke bezoekers

_GAT Cookie geplaatst door Google Analytics (third party), dewelke de gegevensverzameling voor analytische doeleinden beperkt indien er veel bezoekers zijn.

_wpfuuid Cookie geplaatst door WP Forms (third party), dewelke een unieke gebruikers ID opslaat

Powered By WordPress | Hotel Vivanta